logo
Homepagina » Officiële documenten » Verslagen van de deskundigen » Verslag betreffende de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni (...)

22/06/2009: Verslag betreffende de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni 2009


o  français    x  Nederlands   

Eveneens Beschikbaar op de website van de kamer.

Het College betreurt dat, zoals voor de vorige opdrachten, sommige assemblees niet alle effectieve en/of plaatsvervangende deskundigen hebben aangeduid. De uitvoering van de controleopdracht heeft hieronder gelede.

Het College betreurt dat sommige assemblees niet meer belang stellent in deze controleopdracht en in het rapport dat hieruit voortvloeit.

Het College wenst toe te voegen dat de aanwezigheid
van één of twee juristen binnen het College ten
zeerste zou worden gewaardeerd.

Eens te meer heeft het College vastgesteld dat zijn
opdracht ernstige verantwoordelijkheden en een niet te
verwaarlozen meerwerk meebrengt. Rekening houdend
met het feit dat nagenoeg alle deskundigen
tevens ambtenaren zijn van hun respectieve parlementaire
assemblees, is het essentieel dat de assemblees
(en in het bijzonder hun administraties) het belang van
de hen toevertrouwde opdracht erkennen en hen de
nodige tijd en middelen nodig voor de voltooiing
ervan ter beschikking stellen.

De controles en de werkwijze van het College
zijn erop gericht om eventuele incidenten of lacunes in
de geautomatiseerde stemming op te sporen in de
tijdspanne door de wet bepaald.

de produktie van de disketten en het afdrukken
van de paswoorden gebeurde in hetzelfde lokaal door
dezelfde personeelsleden. Het zou verkiesbaar geweest
zijn om de twee operaties fysisch te scheiden om te
vermijden dat een persoon toegang heeft tot de
diskettes en de paswoorden van een stembureau vóór
het openen van de verzegelde omslagen op de dag van
de verkiezingen;

5.2.1.6. Analyse van de broncode Jites

Het College stelt echter vast dat er geen verbetering
werd aangebracht ten behoeve van de leesbaarheid van
de broncode. Deze code is zeer beperkt gedocumenteerd
en in de procedures geschreven in C stelt men
vast dat grote delen code in commentaar staan. Oude
code werd niet verwijderd wat de leesbaarheid sterk
bemoeilijkt.

5.2.2.3. Naleven van de procedures

Ondanks de voorafgaande maatregelen en de herhalingen
gestuurd door de FOD Binnenlandse Zaken
naar de voorzitters van de kantons, moeten we
andermaal betreuren dat een aantal procedures niet
werden gerespecteerd in sommige stembureaus :

— PCs werden opgestart vóór de samenstelling van
het bureau, hetzij door de voorzitter, hetzij door
externen;

— parallelle (soms foutieve) onderrichtingen werden
uitegeven door de gemeentes;

— de wet van 11 april 1994 tot de organisatie van
de geautomatiseerde stemming stelt met betrekking tot
de omslagen waarin de diskettes met de resultaten van
elk bureau geplaatst worden dat : « Elke omslag wordt
verzegeld en op de achterkant ervan wordt de handtekening
van de voorzitter, de leden van het bureau en
de getuigen, indien zij erom vragen, aangebracht. »
Deze procedure wordt zelden gevolgd, de meeste
omslagen werden niet getekend.

Het College kan niet genoeg de nadruk leggen op
het naleven van de procedures, die de garantie vormen
voor een correct verloop van de stemming.

6.1.1.3. Verspreiding van de besluiten van de adviesorganen

Het College is van oordeel dat de verslagen van de
adviesorganen openbaar moeten worden gemaakt om
de transparantie van de verkizingsorganisatie te verhogen.
[#2009.4]

6.2.3. Het naleven van de procedures

Gezien het feit dat sommige gemeenten of voorzitters
de procedures niet volledig respecteren, meent
het College dat het onontbeerlijk is dit aspect van de
organisatie van de verkiezingen opnieuw te bestuderen
en beveelt het aan om daartoe dwingende maatregelen
te nemen. [#2009.14]

7. Besluiten

...

Het College wenst nogmaals nadruk te leggen op de
rol en het belang van de procedures en de richtlijnen,
die enig garant zijn voor het goede verloop van de
verkiezingen. Deze dienen op alle niveau, door alle
actoren van de organisatie en de uitvoering van de
verkiezingen. Een evaluatie- en controlesysteem met
betrekking tot het naleven van de procedures en de
richtlijnen moet uitgewerkt worden door de FOD
Binnenlandse Zaken op alle niveau om problemen die
voortvloeien uit het niet respecteren hiervan te anticiperen
en verhelpen.

...