logo
Homepagina » Wat anderen er van zeggen » Politiek verantwoordelijken » Het verlengen van de levensduur van het huidige stemsysteem en de (...)

29/01/2008: Het verlengen van de levensduur van het huidige stemsysteem en de onderhoudscontracten ervan met zes maanden opdat ze dienst zouden kunnen doen bij de verkiezingen van juni 2009.


o  français    x  Nederlands   

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BEKNOPT VERSLAG

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT

dinsdag
29-01-2008
namiddag

http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/52/ac087.pdf

06 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Corinne De Permentier aan de
minister van Binnenlandse Zaken over "het
elektronisch stemmen" (nr. 1567)
- de heer Jan Jambon aan de minister van
Binnenlandse Zaken over "het elektronisch
stemmen" (nr. 1570)

06.01 Corinne De Permentier (MR): Bij de wet van
11 april 1994 tot organisatie van de
geautomatiseerde stemming werd de elektronische
stemming voor de verkiezingen ingevoerd. De
volgende verkiezingen (regionale en Europese)
moeten normaal gezien in 2009 plaatsvinden. Ons
computerpark dat voor de verkiezingen gebruikt
wordt, veroudert en zal tegen die tijd
voorbijgestreefd zijn. De vernieuwing van de
apparatuur zal torenhoge uitgaven meebrengen en
men zal bijgevolg moeten kiezen tussen de
terugkeer naar de stemming op papier of het
behoud van de elektronische stemming.
Sommigen menen bovendien dat de elektronische
stemming de burgers onvoldoende garanties biedt.
Het systeem voor de manuele hertelling van de
stemmen door middel van tickets kan gebruikt
worden om daaraan tegemoet te komen.
U heeft een studie besteld bij een
universiteitenconsortium over het systeem van de
elektronische stemming en over de toekomst van
een dergelijk systeem in België. Die studie werd
recentelijk gepubliceerd. Wat zijn in dat verband uw
indrukken, conclusies en aanbevelingen? Zullen we
ook in 2009 elektronisch blijven stemmen? Zo ja,
met of zonder de ervaring van ticketing? Wie zal de
kosten voor de vervanging van de apparatuur op
zich nemen, indien de elektronische stemming
behouden wordt?

06.02 Jan Jambon (CD&V - N-VA): Ik sluit mij aan
bij mevrouw De Permentier.
Zijn er al vorderingen gemaakt bij de uitwerking van
een samenwerkingsakkoord met de bevoegde
gewestministers? Wat is de verdere planning?
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Keulen
verklaarde in het Vlaamse Parlement dat het zou
kunnen dat het ene Gewest het elektronisch
stemmen veralgemeend invoert en het andere niet.
Hoe reageert de minster daarop?

06.03 Minister Patrick Dewael (Nederlands): Het
definitief rapport van het consortium van
universiteiten is beschikbaar op de website
www.elections.fgov.be. In de loop van februari zal
daar in de commissie een debat over worden
gehouden, zoals afgesproken. Het nieuwe systeem
dat in het rapport wordt voorgesteld, is beter.

(Frans) Het zal niet mogelijk zijn dat nieuwe
systeem tegen juni 2009 te veralgemenen. De
technische werkgroep Staat-Gewesten stelt op dit
ogenblik een bestek op voor de ontwikkeling van zo
een systeem. Het debat daarover zal binnenkort in
het Parlement worden gestart en zo een debat kan
ook in de gewestparlementen worden gehouden.
Toch lijkt het me onontbeerlijk met de ontwikkeling
van het nieuwe systeem van start te gaan. Voor mij
is het belangrijk dat de Gewesten deel hebben aan
die openbare aanbesteding, aangezien het nieuwe
systeem ook zou worden gebruikt voor de
verkiezingen waarvan de organisatie tot de
bevoegdheid van de Gewesten behoort.

(Nederlands) Ik overweeg het nieuwe systeem en
de haalbaarheidsstudie voor te leggen aan Kamer
en Senaat in oktober 2008.

(Frans) Als de federale overheid en de Gewesten
het voorgestelde prototype van het nieuwe systeem
goedkeuren, zou dit tijdens de verkiezingen van juni
2009 voor het eerst kunnen worden uitgetest. De
financieringsmodaliteiten ervan zullen nader worden
gespecificeerd in het ontwerp voor een nieuw
samenwerkingsakkoord. Het is niet uitgesloten dat
het decreet waarbij het nieuwe systeem algemeen
wordt ingevoerd, niet voor elk Gewest dezelfde
bepalingen zal bevatten. Die algemene invoering
hangt af van de financiële incentives die de
Gewesten zullen voorstellen. Zo heeft Vlaanderen
daar reeds een begrotingskrediet van 25 miljoen
euro voor opzijgelegd. De federale overheid zal 20
procent van de aankoopprijs voor haar rekening
nemen.

(Nederlands) Mocht er beslist worden om de
procedure van automatische stemming te
behouden, dan moeten de levensduur van de
huidige systemen en de onderhoudscontracten
ervan met zes maanden worden verlengd, opdat ze
dienst zouden kunnen doen bij de verkiezingen van
juni 2009. Technisch zou dat geen groot probleem
zijn volgens mijn administratie.

06.04 Corinne De Permentier (MR): Ik verheug
mij over uw antwoord en het debat dat in het
vooruitzicht wordt gesteld. Ik vraag me af in welke
mate het Brussels Gewest zijn participatie in de
samenwerkingsakkoorden tot 80 procent kan
optrekken. Heeft men aan een ticketingsysteem
gedacht?

06.05 Jan Jambon (CD&V - N-VA): Ik houd mijn
opmerkingen voor het debat.

Het incident is gesloten.