logo
Homepagina » In de media » Persberichten » Nederland stopt het papierloos elektronisch stemmen

04/10/2007: Nederland stopt het papierloos elektronisch stemmen

Goedkeuring Nederlandse stemcomputers ingetrokken - Persbericht VoorEVA


o  français    x  Nederlands   

Nederland, ooit pionier inzake elektronisch stemmen,
schakelt terug naar de papieren stem voor de komende
Europese verkiezingen in 2009.

Volgend op de publicatie op 27 september 2007 van het verslag van een parlementaire commissie die besluit dat het in Nederland gebruikte elektronische stemsysteem betrouwbaar noch op afdoende wijze controleerbaar is, heeft de Nederlandse regering beslist het huidige systeem op te geven. Deze beslissing is des te meer opmerkelijk, daar Nederland het enige lid van de Europese Unie was waar de meerderheid van de kiezers tot hiertoe verplicht was elektronisch te stemmen.

Staatssecretaris Mevrouw Bijleveld heeft aangekondigd dat haar regering onmiddellijk en definitief de goedkeuring van de NEDAP-stemcomputers intrekt. Zij kondigde eveneens aan dat de volgende verkiezingen in Nederland (die van juni 2009 voor het Europees Parlement) volledig volgens het traditionele systeem (papier, potlood en manuele telling) zullen verlopen. Zij voegde daar nog aan toe dat de regering van plan is de mogelijke introductie van een optisch leessysteem voor de papieren stembiljetten in combinatie met een stemcomputer die de biljetten afdrukt te bestuderen. Daarin volgt zij de aanbevelingen van de parlementaire commissie. De nieuwe stemcomputers zouden geen stemmen registreren, maar uitsluitend gebruikt worden om de stem op een papier af te drukken, waarna de kiezer zèlf, en voor de ogen van de andere aanwezigen, dit biljet in een urne zou deponeren. Tegen het einde van de verkiezingsdag zouden deze stembiljetten dan met een optisch leessysteem geteld worden. Dit systeem maakt het ook de gewone, nietdeskundige burger mogelijk de telling te controleren. In afwachting van het op punt stellen en testen van dit eventueel nieuw systeem, zal Nederland op traditionele wijze stemmen en tellen.

Dit is allerminst een banaliteit, daar de grote meerderheid van de Nederlandse kiezers sinds lang niet meer manueel heeft gestemd. Deze beslissing toont aan dat de Nederlandse autoriteiten begrepen hebben dat het elektronisch stemsysteem een gevaar betekent voor de democratie, en wel in die mate dat de redelijkheid vereist dat onmiddellijk wordt besloten dit systeem niet langer te gebruiken, zelfs als de machines - in tegenstelling tot de in België gebruikte machines - de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet hadden bereikt. Dit toont eveneens aan dat het best mogelijk is een ‘stap terug’ te zetten. Het is een politieke keuze voor een transparante democratie.

Gelijktijdig met het parlementaire werk en de beslissingen van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft ook de vereniging «Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet» een overwinning behaald op de stemcomputers zonder papieren afdruk. Inderdaad, op 1 oktober 2007 heeft het Districtshof van Alkmaar de goedkeuring van àlle voor het ogenblik in Nederland gebruikte stemcomputers ingetrokken. Deze gerechtelijke beslissing is het resultaat van een administratieve rechtszaak die de vereniging in maart 2007 opstartte.

Wij zouden graag willen wijzen op het feit dat de overheid van België - waar 44% van de kiezers zich sinds 1999 aan een elektronisch stemsysteem dienden te onderwerpen - in 2005 beslist heeft dat de stemcomputers nà de verkiezingen van 2007 niet meer mogen worden gebruikt omdat ze verouderd zijn. De resultaten van een door de laatste regering besteld inter-universitair onderzoek zouden zeer binnenkort moeten worden overgemaakt aan de parlementsleden, die zullen moeten beslissen op welke manier de Belgische kiezers in juni 2009 zullen stemmen.

Laten we hopen dat België niet de fout begaat een nieuw elektronisch stemsysteem te adopteren, waarover de kiezers alweer geen controle zouden kunnen uitoefenen, terwijl Nederland dit in navolging van Ierland, het Verenigd Koninkrijk en talrijke Amerikaanse staten nu juist weer heeft afgeschaft.

Meer informatie op Internet :

- > NEDERLAND OFFICIEEL:

Ministerie van Binnenlandse Zaken: (de toespraak van de staatssecretaris)

http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=108604

Verslag van de Parlementaire Commissie:

http://www.commissieinrichtingverkiezingsproces.nl/taak/rapport

- > IN HET NEDERLANDS:

Website van de vereniging «Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet» :

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/

- I.v.m. het einde van de goedkeuring voor NEDAP:

Rechtsuitspraak:

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB4541

Alle details en de historiek van dit proces:

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Besluit_goedkeuring_Nedap

- Persoverzicht:

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Media-overzicht

Website van de fabrikant van de afgekeurde stemcomputers:

http://www.nedap.com/

- > IN HET ENGELS:

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/English


Over de burgervereniging VoorEVA
(http://www.vooreva.be)

VoorEVA is een feitelijke vereniging van burgers, die onafhankelijk van om het even welke politieke partij het elektronisch stemsysteem dat dezer dagen in België wordt toegepast in vraag stellen. Zij verwerpen dit systeem omdat het de kiezers berooft van elke mogelijkheid de verkiezingen te controleren. De leden van de vereniging worden gedreven door een gemeenschappelijke doelstelling: de terugkeer naar een democratisch stem- en telsysteem.