logo
Homepagina » Officiële documenten » Wetten, besluiten en omzendbrieven » Brussels hoofdstedelijk parlement, voorstel van resolutie betreffende het (...)

28/04/2005: Brussels hoofdstedelijk parlement, voorstel van resolutie betreffende het elektronisch stemmen


o  français    x  Nederlands   

Ingediend door mevr. Julie FISZMAN (F), de heer Joël RIGUELLE (F), mevr. Céline DELFORGE (F), de heren Jean-Luc VANRAES (N), Fouad AHIDAR (N), mevr. Brigitte DE PAUW (N) en de heer Mohamed DAÏF (F)

(....)
... Verzoekt de federale regering :

- algemene voorwaarden inzake transparantie vast te stellen
voor de geautomatiseerde stemming.

Die algemene transparantievoorwaarden houden in dat
de Staat en de burgers een democratische controle kunnen
uitoefenen op de kiesverrichtingen en -resultaten.
Het moet onder meer mogelijk zijn dat de stemmen
wordt herteld op basis van een registratie op papier van de
stem die door de kiezer is uitgebracht en die door hem is
gecontroleerd.

De onafhankelijke positie van de onafhankelijke derde
die geacht wordt de firma’s die de software ontwikkelen te
controleren, moet worden versterkt. Het college van deskundigen en de burgers moeten volle toegang krijgen tot
alle middelen en informatie (met inbegrip van de broncode
van de software) waarover de privé-firma’s beschikken. De
materiële en personele middelen van het college van deskundigen belast met de controle van de betrouwbaarheid
en veiligheid van de stemprogramma’s en van de stemapparatuur moeten worden uitgebreid. De contractuele banden tussen de firma’s en het ministerie van Binnenlandse
Zaken moeten worden verduidelijkt. De verslagen van de
controle-instelling moeten openbaar worden gemaakt.

- efficiënt te strijden tegen het niet deelnemen van de burgers aan de stemming na de invoering van de geautomatiseerde stemming.

Daartoe moet de procedure worden vereenvoudigd,
moet er meer gebruiksvriendelijke computerapparatuur en
software worden ontwikkeld en moeten er meer initiatieven
worden genomen om de stappen van het geautomatiseerd
stemmen aan te leren.

- de kosten van de gebruikte apparatuur en van de vernieuwing ervan voor zijn rekening te nemen opdat de
gemeenten daarvoor niet moeten opdraaien."

Julie FISZMAN (F)
Joël RIGUELLE (F)
Céline DELFORGE (F)
Jean-Luc VANRAES (N)
Fouad AHIDAR (N)
Brigitte DE PAUW (N)
Mohamed DAÏF (F)