logo
Homepagina » Wat anderen er van zeggen » Politiek verantwoordelijken » Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 28 februari 1994 (...)

28/02/1994: Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 28 februari 1994 (nr. 38) 3751-3752

Vraag nr.721 van de heer de Lobkowicz d.d. 19 januari 1994 (Fr.):


o  français    x  Nederlands   

Uitbreiding van het elektronisch stemmen in het Gewest en subsidieringsvoorwaarden.

Bij de volgende verkiezingen zal in een aantal Belgische kieskantons elektronisch worden gestemd. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ermee ingestemd in het kanton Sint-Joost-ten-Node, d.w.z. de gemeenten Sint-Joost-ten-Node zelf, Etterbeek en de beide Woluwes, elektronisch te laten stemmen.

Het Gewest draagt 15,5 miljoen bij in deze door het CIBG te beheren overeenkomst.

In de stembureaus van dit kanton zal dus reeds bij de Europese verzekeringen van juni 1994 elektronisch worden gestemd, net als in de kantons Molenbeek, Sint-Gillis en Brussel Stad, wat reeds eerder werd beslist.

Het gaat hier over een gewestelijk initiatief dat zonder meer moet worden toegejuicht.

Mag ik de geachte Minister vragen me via het Bulletin van Vragen en Antwoorden de precieze voorwaarden mee te delen waaraan de andere gemeenten van de Agglomeratie moeten voldoen om dezelfde subsidies te kunnen genieten?

En op hoeveel subsidies mag worden gerekend?

Antwoord : Ik heb de eer aan het geacht lid het antwoord op zijn vraag te verstrekken.

Eerst en vooral dient opgemerkt dat het Gewest als dusdanig niet rechtstreeks betrokken is bij het organiseren van verkiezingen in de loop van dit jaar, aangezien die bevoegdheid berust bij de federale Minister van Binnenlandse Zaken. Het is op zijn niveau dat beslist werd het electronisch stemmen in te voeren in de kantons van St. Jans Molenbeek, St. Gillis en Brussel-Stad. Eveneens op zijn niveau werden de regels uitgewerkt van deze nieuwe stemwijze, waaronder de subsidiering van de onontbeerlijke informatica-apparatuur.

Het zijn de 4 gemeenten van het Kanton St.-Joost-Ten-Node die zelf het initiatief hebben genomen tot het uitwerken van een volldig dossier voor het bekomen van het ministerieel akkoord van Binnenlandse Zaken tot uitbreiding van het elektronisch stemmen bij de Europese verkiezingen tot hun kieskanton.

Gelet op de instemming van de Voorzitter van het hoofdbureau, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken zich met deze uitbreiding principieel akkoord verklaard, met o.a. als voorwaarde dat de apparatuur moest erkend zijn en identiek voor alle kiesbureaus van het kanton.

Vermits de 4 gemeenten niet alle over aanzienlijke financiele middelen beschikken om deze operatie te financieren en vermits de kredieten bij Binnenlandse Zaken uitgeput waren, hebben zij zich tot het Gewest en het C.I.B.G. gewend om subsidies te verwerven voor deze apparatuur en om de coordinatie van het informatica-aspect te verzekeren.

Evenwel was deze aankoop niet voorzien in de goedgekeurde stuurplannen van deze gemeenten. Zij hebben dus een beroep gedaan op de toepassing van artikel 7 van het besluit van de Executieve d.d. 28.12.1992 dat betrekking heeft op het indienen van subsidieaanvragen voor de verwezenlijking van Projecten. Na om het - gunstig en omstandig - advies te hebben verzocht van het Wetenschappelijk Comite, heeft ook de Regering zich gunstig uitgesproken met inachtneming van de goedkeuringen door de respectieve gemeenteraden.

Bovendien was één van de vereisten van de Minister van Binnenlandse Zaken dat de procedure van aanbesteding bij de erkende firma’s zou beeindigd geweest zijn uiterlijk op 31 december 1993. Zulks sluit vanzelfsprekend ieder nieuw initiatief uit voor het lopende jaar.

Uiteraard zai het experiment zorgvuldig op zijn waarde geschat worden met het oog op een mogelijke uitbreiding bij latere verkiezingen.