logo
Homepagina » Officiële documenten » Wetten, besluiten en omzendbrieven » Het zich terugtrekken van de stad [het kieskanton] Moeskroen van het (...)

30/04/1999: Het zich terugtrekken van de stad [het kieskanton] Moeskroen van het geautomatiseerd stemsysteem


o  français    x  Nederlands   

11 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit voor te leggen strekt ertoe het kieskanton Moeskroen van de lijst van de kieskantons te schrappen die aangewezen werden om gebruik te maken van een geautomatiseerd stemsysteem zoals bepaald in artikel 1, eerste lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming. Dit ontwerp wijzigt dus in die zin het koninklijk besluit van 30 maart 1998 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem.

Dit ontwerp heeft geen enkele reglementaire draagwijdte en moet bijgevolg niet voor advies worden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Artikel 1 schrapt het kieskanton Moeskroen van de lijst van de kantons die opgesomd werden in artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 30 maart 1998. De gemeenteraad van de stad Moeskroen, die alleen het kieskanton uitmaakt, heeft immers gevraagd om te mogen afzien van de geautomatiseerde stemming. De vereiste investeringen zijn niet te gepaste tijde gebeurd. Het gevolg is dat de organisatie van de verkiezingen met de geautomatiseerde stemsystemen in het kieskanton Moeskroen materieel onmogelijk is.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

L. VAN DEN BOSSCHE

11 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem, wordt het woord "Moeskroen" geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

L. VAN DEN BOSSCHE