Wie controleert het elektronisch stemmen?
VoorEVA
Voor een Ethiek van de Verkiezings Automatisering (Elektronisch Stemmen)
Qui contrle le vote lectronique?
U bent hier: Onthaal > Verslagen van de deskundigen
  x Nederlands     x français  

22/06/2009: Verslag betreffende de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni 2009

Eveneens Beschikbaar op de website van de kamer.

Het College betreurt dat, zoals voor de vorige opdrachten, sommige assemblees niet alle effectieve en/of plaatsvervangende deskundigen hebben aangeduid. De uitvoering van de controleopdracht heeft hieronder gelede.

Het College betreurt dat sommige assemblees niet meer belang stellent in deze controleopdracht en in het rapport dat hieruit voortvloeit.

Het College wenst toe te voegen dat de aanwezigheid van één of twee juristen binnen het College ten zeerste zou worden gewaardeerd.

Eens te meer heeft het College vastgesteld dat zijn opdracht ernstige verantwoordelijkheden en een niet te verwaarlozen meerwerk meebrengt. Rekening houdend met het feit dat nagenoeg alle deskundigen tevens ambtenaren zijn van hun respectieve parlementaire assemblees, is het essentieel dat de assemblees (en in het bijzonder hun administraties) het belang van de hen toevertrouwde opdracht erkennen en hen de nodige tijd en middelen nodig voor de voltooiing ervan ter beschikking stellen.

De controles en de werkwijze van het College zijn erop gericht om eventuele incidenten of lacunes in de geautomatiseerde stemming op te sporen in de tijdspanne door de wet bepaald.

de produktie van de disketten en het afdrukken van de paswoorden gebeurde in hetzelfde lokaal door dezelfde personeelsleden. Het zou verkiesbaar geweest zijn om de twee operaties fysisch te scheiden om te vermijden dat een persoon toegang heeft tot de diskettes en de paswoorden van een stembureau vóór het openen van de verzegelde omslagen op de dag van de verkiezingen;

5.2.1.6. Analyse van de broncode Jites

Het College stelt echter vast dat er geen verbetering werd aangebracht ten behoeve van de leesbaarheid van de broncode. Deze code is zeer beperkt gedocumenteerd en in de procedures geschreven in C stelt men vast dat grote delen code in commentaar staan. Oude code werd niet verwijderd wat de leesbaarheid sterk bemoeilijkt.

5.2.2.3. Naleven van de procedures

Ondanks de voorafgaande maatregelen en de herhalingen gestuurd door de FOD Binnenlandse Zaken naar de voorzitters van de kantons, moeten we andermaal betreuren dat een aantal procedures niet werden gerespecteerd in sommige stembureaus :

— PCs werden opgestart vóór de samenstelling van het bureau, hetzij door de voorzitter, hetzij door externen;

— parallelle (soms foutieve) onderrichtingen werden uitegeven door de gemeentes;

— de wet van 11 april 1994 tot de organisatie van de geautomatiseerde stemming stelt met betrekking tot de omslagen waarin de diskettes met de resultaten van elk bureau geplaatst worden dat : « Elke omslag wordt verzegeld en op de achterkant ervan wordt de handtekening van de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen, indien zij erom vragen, aangebracht. » Deze procedure wordt zelden gevolgd, de meeste omslagen werden niet getekend.

Het College kan niet genoeg de nadruk leggen op het naleven van de procedures, die de garantie vormen voor een correct verloop van de stemming.

6.1.1.3. Verspreiding van de besluiten van de adviesorganen

Het College is van oordeel dat de verslagen van de adviesorganen openbaar moeten worden gemaakt om de transparantie van de verkizingsorganisatie te verhogen. [#2009.4]

6.2.3. Het naleven van de procedures

Gezien het feit dat sommige gemeenten of voorzitters de procedures niet volledig respecteren, meent het College dat het onontbeerlijk is dit aspect van de organisatie van de verkiezingen opnieuw te bestuderen en beveelt het aan om daartoe dwingende maatregelen te nemen. [#2009.14]

7. Besluiten

...

Het College wenst nogmaals nadruk te leggen op de rol en het belang van de procedures en de richtlijnen, die enig garant zijn voor het goede verloop van de verkiezingen. Deze dienen op alle niveau, door alle actoren van de organisatie en de uitvoering van de verkiezingen. Een evaluatie- en controlesysteem met betrekking tot het naleven van de procedures en de richtlijnen moet uitgewerkt worden door de FOD Binnenlandse Zaken op alle niveau om problemen die voortvloeien uit het niet respecteren hiervan te anticiperen en verhelpen.

...


Forum

© 2003-2010 - PourEva
Administratie van de site
Bericht aan de Webmaster